فرصت های انتشار مقالات:

فرصتهای گوناگونی جهت انتشار مقالات برگزیده  همایش به شرح زیر وجود دارد:

- دوفصلنامه بین المللی "جامعه و فرهنگ در جهان اسلام" مقالات برگزیده همایش را پس از فرآیند داوری  و تایید نتیجه نهایی توسط اعضای کمیته همایش منتشر می نماید. شرکت­کنندگان همایش که در حال حاضر مقالات آنها تکمیل می باشد می توانند همزمان مقاله کامل خود را جهت بررسی و داوری به سایت دو فصلنامه ارسال نمایند و همچنین در زمان همایش نیز آن را ارائه دهند.

- انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی آمادگی دارد تا دیگر مقالات منتخب را در مجموعه مقالات همایش به چاپ برساند و از همکاری های دوجانبه با دانشگاه های دیگر در زمینه انتشار کتابهای ویرایش­شده براساس مقالات ارائه شده در همایش استقبال می کند.

ما با برخی از مجلات بین المللی ISI  در حال مذاکره هستیم تا ویژه نامه هایی را به مقالات منتخب همایش اختصاص دهند.

login