آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1399-03-18
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1399-03-19
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1399-03-27
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-06-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1399-07-29
تاریخ شروع همایش
1400-02-25
تاریخ پایان همایش
1400-02-26