ثبت نام نهایی جهت شرکت در همایش:

ثبت نام نهایی پس از پذیرش مقالات آغاز شده و هزینه های آن به شرح زیر است:

 عنوان

مبلغ

اعضای هیات علمی و کارشناسان

200 هزار تومان

دانشجویان

100 هزار تومان

سایر

200 هزار تومان

login