دبیرخانه همایش: 

تهران- تقاطع همت و شریعتی-  خیابان داوود گل نبی (کتابی) - دانشکده علوم اجتماعی 

ایمیل: scmwconf@atu.ac.ir

شماره تماس:  26402630- 021

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.