محورهای اصلی همایش:

 • اندیشه اجتماعی، متفکران اجتماعی مسلمان و نظریه­ های بومی علوم اجتماعی
 • هویت­ ها، ارزش ها، تغییرات اجتماعی و تحولات دینی
 • جهانی شدن، مدرنیته و جوامع اسلامی
 • فرقه­ ها، مذاهب، اقوام و روابط بین فرهنگی
 • مهاجرت، آوارگی و دایاسپورا (دایاسپورای مسلمان در کشورهای غیراسلامی و برعکس)
 • کودکان، جوانان و روابط بین­ نسلی
 • رسانه­ ها، ارتباطات و بازنمایی­ ها
 • خانواده، زنان و جنسیت
 • مسائل، آسیب­های اجتماعی و مددکاری
 • سبک زندگی و فرهنگ عامه
 • اسلام هراسی و تفاهم بین ادیان
 • مردم­ سالاری، جنبش­ های اجتماعی و جامعه مدنی
 • توسعه اجتماعی، رفاه و سیاست­گذاری اجتماعی
 • مسائل اجتماعی- فرهنگی محیط زیست
 • فراغت، ورزش و گردشگری
 • تعاون، نوآوری  اجتماعی، کار و تولید
 • شهر، روستا و توسعه منطقه ای
 • پویایی­ ها و سیاست­های جمعیتی
 • علم، آموزش و فناوری
 • منازعه، مقاومت، صلح و تقریب
 • میراث فرهنگی، هنرها و سیاست­گذاری فرهنگی