1. تمدید مهلت ارسال پیشنهاد پنل
2. نکته مهم در ارسال چکیده مقاله از طریق سامانه همایش
جهت ارسال چکیده مقاله در سامانه همایش، ابتدا در سامانه ثبت نام بفرمایید.